بسم الله ...


به مناسبت ربودن دیپلمات های ایرانیپ.ن:


مبادا لیله القدرت سرآید
گنه بر ناله ام افزون تر آید
مبادا ماه تو پایان پذیرد
ولی این بنده ات سامان نگیرد.


التماس دعا...